English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: havoc

Best translation match:
English Vietnamese
havoc
* danh từ
- sự tàn phá
=to make havoc of to play havoc among (with)+ tàn phá
=to cry havoc+ ra lệnh cho tàn phá
* ngoại động từ
- tàn phá

Probably related with:
English Vietnamese
havoc
nguy hiểm ; tàn phá ;
havoc
gây ; nguy hiểm ; tàn phá ;

May be synonymous with:
English English
havoc; mayhem
violent and needless disturbance

May related with:
English Vietnamese
havoc
* danh từ
- sự tàn phá
=to make havoc of to play havoc among (with)+ tàn phá
=to cry havoc+ ra lệnh cho tàn phá
* ngoại động từ
- tàn phá
havoc
nguy hiểm ; tàn phá ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: