English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: enormously

Best translation match:
English Vietnamese
enormously
* phó từ
- to lớn, khổng lồ
- vô cùng, hết sức

Probably related with:
English Vietnamese
enormously
cực kỳ ; một cách to lớn ; một người vô cùng ; rõ ràng ; rất nhanh ; rất ; vô cùng ; được ;
enormously
cực kỳ ; một cách to lớn ; một người vô cùng ; rõ ràng ; rất nhanh ; rất ; vô cùng ; được ;

May be synonymous with:
English English
enormously; all-fired; bloody; boiling; damn; drop-dead; extraordinarily; goddam; goddamn; goddamned; hellishly; hugely; infernally; inordinately; positively; precious; preciously; roaring; shockingly; staggeringly; stiff; tremendously; whacking; whopping
extremely

May related with:
English Vietnamese
enormity
* danh từ
- sự tàn ác dã man; tính tàn ác
- tội ác; hành động tàn ác
enormous
* tính từ
- to lớn, khổng lồ
- tàn ác
enormously
* phó từ
- to lớn, khổng lồ
- vô cùng, hết sức
enormousness
* danh từ
- sự to lớn, sự khổng lồ; tính to lớn
- khổ to lớn
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: