English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đi đêm

Best translation match:
Vietnamese English
đi đêm
- Go out of one's house at night
=Anh chàng ấy hay đi đêm+That lad often goes out of his house at night

Probably related with:
Vietnamese English
đi đêm
fetch ; went and ; went to fetch ; been moonlighting ; dress up ; evening walk ; night riding ; selling ;
đi đêm
been moonlighting ; dress up ; evening walk ; fetch ; night riding ; selling ; went and ; went to fetch ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: