English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ái chà

Best translation match:
Vietnamese English
ái chà
* excl
- Oh! Ha!
=ái chà, cà phê đắng quá!+oh, what bitter coffee!
=ái chà, sao anh thức dậy sớm thế?+oh, why do you get up so early?

Probably related with:
Vietnamese English
ái chà
everyone ; mess ; that damn thing ; fuck ; jeez ; well ; whew ; whoa ; whoops ; wow ; you all ;
ái chà
everyone ; fuck ; jeez ; that damn thing ; well ; whew ; whoa ; whoops ; wow ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: