English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đầu gió

Best translation match:
Vietnamese English
đầu gió
- Wind-swept place
=Đứng đầu gió dễ bị cảm+One can easily catch a cold in a wind-swept place

Probably related with:
Vietnamese English
đầu gió
at the beginning of ; is not like ; to where ; where ;
đầu gió
at the beginning of ; is not like ; to where ; where ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: