English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đầu cầu

Best translation match:
Vietnamese English
đầu cầu
- (quân ddo^.i) Bridge-head

Probably related with:
Vietnamese English
đầu cầu
hurt you ; off the nose ; the bridge ; top of ; my head you ; of my head you ; your head ; your mind ;
đầu cầu
fucking head ; hurt you ; my head you ; of my head you ; off the nose ; the bridge ; top of ; your head ; your mind ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: