English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đất liền

Best translation match:
Vietnamese English
đất liền
* noun
- mainland; continent

Probably related with:
Vietnamese English
đất liền
end up calling ; course ; dry land ; land again ; land the ; land ; mainland ; nearest land ; of the ground ; on the mainland ; sane land ; the dry land ; the ground ; the land was ; the land ; the mainland ; the nearest ; the surface ; these shores ;
đất liền
course ; dry land ; land again ; land the ; land ; mainland ; nearest land ; of the ground ; on the mainland ; sane land ; the dry land ; the ground ; the land was ; the land ; the mainland ; the surface ; these shores ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: