English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: duốc

Best translation match:
Vietnamese English
duốc
- Catch (fish) with some toxic substance

Probably related with:
Vietnamese English
duốc
armed ; bare ; dinner ; drug ; drugs ; herbs ; med ; medical ; medicine ; medicines out ; medicines ; myrrh ; pharma ; pharmaceutical ; pharmaceuticals ; pharmacology ; potion ; research ; shot ; status ; this ;
duốc
bare ; drug ; drugs ; herbs ; med ; medical ; medicine ; medicines out ; medicines ; myrrh ; pharma ; pharmaceutical ; pharmaceuticals ; potion ; shot ; status ; this ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: