English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: dấn mình

Probably related with:
Vietnamese English
dấn mình
embark ; said to myself ; his own ; his people ; my people ; nations to ; our people ; own countrymen ; the people ; their people ; thy people ; got myself ; lead me ; lead us ;
dấn mình
embark ; got myself ; his own ; his people ; lead me ; lead us ; my people ; nations to ; our people ; own countrymen ; said to myself ; the people ; their people ; thy people ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: