English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: da vàng

Probably related with:
Vietnamese English
da vàng
a khaki eclipse ; asian guy ; yellow leather ; yellow skin ; yellow ; clear ; good ; no ; okay ; sure ; weakly yes ; yeah ; yes ;
da vàng
a khaki eclipse ; asian guy ; clear ; good ; no ; okay ; sure ; weakly yes ; yeah ; yellow leather ; yellow skin ; yellow ; yes ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: