English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ai ai

Best translation match:
Vietnamese English
ai ai
- Everyone, everybody
=ai ai đều cũng phải chết+everyone is mortal
=ai ai cũng khao khát yêu và được yêu+everyone aspires to love and to be loved
=ai ai cũng vui trừ anh ta ra+everybody is happy but him

Probably related with:
Vietnamese English
ai ai
and they ; anyone who ; everybody ; everyone ; if people ;
ai ai
and they ; anyone who ; everybody ; everyone ; if people ; touch of ; touch ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: