English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bà lão

Probably related with:
Vietnamese English
bà lão
she hurried ; all this ; an old lady ; and old lady ; and the old lady ; little old ladies ; old ladies ; old lady ; old woman over ; old woman ; old women ; she ; that old lady ; the old woman ; the old ; the woman ; this woman ;
bà lão
all this ; an old lady ; and old lady ; and the old lady ; little old ladies ; old ladies ; old lady ; old woman over ; old woman ; old women ; she hurried ; she ; that old lady ; the old woman ; the old ; the woman ; this woman ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: