English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cô nương

Probably related with:
Vietnamese English
cô nương
fräulein ; gal ; girl ; kiddo ; lady ; little lady ; miss ; my lady ; she ; the girls ; the lady ; what gal ; young lady ; young miss ; baked ;
cô nương
baked ; fräulein ; gal ; girl she ; girl ; kiddo ; lady ; little lady ; miss ; my lady ; she ; the girls ; the lady ; what gal ; young lady ; young miss ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: