English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: chứa chan

Best translation match:
Vietnamese English
chứa chan
* adj
- Suffuse, overflowing
=nước mắt chứa chan+overflowing tears
=cái nhìn chứa chan tình thương+a look suffuse with love
=hi vọng chứa chan+overflowing hopes
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: