English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: chữ nổi

Probably related with:
Vietnamese English
chữ nổi
braille ; d say ; i said ; i say ; i tell ; i told you that i ; i told ; me just ; me talk ; me ; say you ; say ; you don ; you guys talking ; you said ; you say ; you wrote ; boss say ; said ; place belongs ;
chữ nổi
boss say ; braille ; i said ; i say ; i tell ; i told you that i ; i told ; me just ; me talk ; me ; place belongs ; said ; say you ; say ; you don ; you guys talking ; you said ; you say ; you wrote ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: