English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ăn mày

Best translation match:
Vietnamese English
ăn mày
* verb
- To beg (for a living, for aid..)
* noun
- Beggar
=ăn mày đòi xôi gấc+beggars must not be choosers

Probably related with:
Vietnamese English
ăn mày
eat all ; eat them ; eats the ; some ; fluke ; it a fluke ; lucky ; serendipitous ; beggar get ; beggar woman ; beggar ; beggars ; begger get ;
ăn mày
beggar get ; beggar woman ; beggar ; beggars ; begger get ; eat all ; eat them ; eats the ; fluke ; it a fluke ; lucky ; serendipitous ; some ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: