English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cá bò

Best translation match:
Vietnamese English
cá bò
* noun
-bonnet (of car)

Probably related with:
Vietnamese English
cá bò
whole bundle ; bet my ; as both of his ; both their ; both you ; the father ; a set ; a ; all the other ; both the ; over the ; the entire ; the whole ; the ; whole ;
cá bò
a set ; a ; all the other ; as both of his ; bet my ; both the ; both their ; both you ; over the ; the entire ; the father ; the whole ; the ; whole bundle ; whole ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: