English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ra lịnh

Best translation match:
Vietnamese English
ra lịnh
* verb
-to order; to dictate; to command
=ra lịnh nổ súng+to command to fire
-to issue;to promulgate

Probably related with:
Vietnamese English
ra lịnh
a decree ; commanded ; forth his commandment ; given a commandment ; given commandment to ; given commandment ; into ;
ra lịnh
a decree ; commanded ; forth his commandment ; given a commandment ; given commandment to ; given commandment ; going forth of the commandment to ; into ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: