English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: yêu dấu

Best translation match:
Vietnamese English
yêu dấu
* noun
- dear

Probably related with:
Vietnamese English
yêu dấu
beloved dark ; beloved ; darling ; dear ; dearest ; her beloved ; in whom ; k?nig ; love ; loved darkness ; loved ; loveth ; loving ; precious ; sweet ; sweetheart ; loves oil ;
yêu dấu
beloved dark ; beloved ; darling ; dear ; in whom ; kцnig ; love ; loved darkness ; loved ; loves oil ; loveth ; loving ; precious ; sweet ; sweetheart ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: