English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ý niệm

Best translation match:
Vietnamese English
ý niệm
* noun
- concept, notion

Probably related with:
Vietnamese English
ý niệm
a sense of ; a sense ; clue ; concept ; conception ; conceptual ; fundamental sense ; idea of ; idea ; ideas ; much as ; notion ; notions ; sense ; the big idea ; the concept ; the idea ; the notion of ; the notion ; the stereotype ; this concept ; this idea ; this view ; view ;
ý niệm
a sense of ; a sense ; clue ; concept ; conception ; conceptual ; fundamental sense ; idea of ; idea ; ideas ; notion ; notions ; sense ; the big idea ; the concept ; the idea ; the notion of ; the notion ; the stereotype ; this concept ; this idea ; this view ; view ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: