English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cà lăm

Best translation match:
Vietnamese English
cà lăm
* verb
- To stammer
=tật cà lăm+to have a stammer, to speak with a stammer

Probably related with:
Vietnamese English
cà lăm
is all out ; fish make ; shifts at work ; shifts ; and stutter ; boy ; stammer ;
cà lăm
and stutter ; fish make ; is all out ; shifts at work ; shifts ; stammer ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: