English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cà cỡn

Best translation match:
Vietnamese English
cà cỡn
* noun
-young fish

Probably related with:
Vietnamese English
cà cỡn
a ; and me ; and so ; both the ; his ; the ; you ; your ; fish ; fishes ; little fishes ;
cà cỡn
a ; and me ; and so ; both the ; fish ; fishes ; his ; little fishes ; people ; the ; you ; your ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: