English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xác thực

Best translation match:
Vietnamese English
xác thực
* adj
- real, true

Probably related with:
Vietnamese English
xác thực
a genuine ; accurate ; authentic and ; authentic ; authenticate ; authenticated in ; authentication ; authenticity ; check ; confirm the ; genuine ; id ; realistic ; really authentic ; true ;
xác thực
a genuine ; accurate ; authentic and ; authentic ; authenticate ; authenticated in ; authentication ; authenticity ; check ; confirm the ; genuine ; id ; realistic ; really authentic ; true ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: