English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xác minh

Probably related with:
Vietnamese English
xác minh
bears ; checking on that ; checking ; confirm that ; confirm ; confirmed ; confirming ; determine ; determines ; establish ; establishment ; examine ; identifying ; justify ; to verify ; verified ; verify that ; verify ; vouch ;
xác minh
authorization ; bears ; checking on that ; checking ; confirm that ; confirm ; confirmed ; confirming ; determine ; determines ; establish ; establishment ; examine ; identifying ; justify ; to verify ; verified ; verify that ; verify ; vouch ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: