English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xá tội

Best translation match:
Vietnamese English
xá tội
* verb
- pardon

Probably related with:
Vietnamese English
xá tội
absolution ; apologize ; forbid ; my sin ; pardoned ; away from me ; far from me ; from me ; off me ; off my ; as far away ; deep in ; far away ; far ; miles in ; that far ahead ;
xá tội
absolution ; as far away ; away from me ; deep in ; far away ; far from me ; far ; forbid ; from me ; miles in ; my sin ; off me ; off my ; pardoned ; that far ahead ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: