English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xà lim

Best translation match:
Vietnamese English
xà lim
* noun
-cell

Probably related with:
Vietnamese English
xà lim
a cell ; cell ; cells ; his prison cell ; of his cell ; of the cell ; the cell house ; the cell ; the cells ; the tank ; your cell ;
xà lim
a cell ; cell ; cells ; his prison cell ; of his cell ; of the cell ; the cell house ; the cell ; the cells ; the tank ; your cell ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: