English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xa lạ

Best translation match:
Vietnamese English
xa lạ
* adj
- strange

Probably related with:
Vietnamese English
xa lạ
distance are ; is ; is long ; alien ; an alien ; as strange ; awkward ; different ; distant ; foreign ; increasingly unfamiliar ; is alien ; strange ; stranger ; strangers ; unfamiliar ; unknown ; very strange ;
xa lạ
alien ; an alien ; as strange ; awkward ; different ; distance are ; distant ; foreign ; increasingly unfamiliar ; is alien ; is long ; is ; strange ; stranger ; strangers ; unfamiliar ; unknown ; very strange ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: