English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vô giá

Best translation match:
Vietnamese English
vô giá
* adj
- invaluable

Probably related with:
Vietnamese English
vô giá
in the ; absolutely priceless ; are priceless ; everything ; invaluable ; is priceless ; priceless ; valuable ; was priceless ; worthless ;
vô giá
absolutely priceless ; are priceless ; everything ; in the ; invaluable ; is priceless ; priceless ; valuable ; was priceless ; worthless ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: