English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vóc

Best translation match:
Vietnamese English
vóc
* noun
- a double handful
* verb
- to scoop

Probably related with:
Vietnamese English
vóc
built ; clothing ; great stature ; image issues ; in ; size ; hack ; play with ; playing with ; playing ; to hack ; to play with ;
vóc
clothing ; great stature ; hack ; image issues ; in ; playing with ; playing ; to hack ; treat ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: