English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: viếng thăm

Best translation match:
Vietnamese English
viếng thăm
* verb
- to visit

Probably related with:
Vietnamese English
viếng thăm
a visit ; and that thou shouldest visit ; and visit ; graces our ; see ; to visit such ; visit to ; visit ; visitation ; visited ; visiting ; visitors ; visits ;
viếng thăm
a visit ; and that thou shouldest visit ; and visit ; graces our ; see ; to visit such ; visit to ; visit ; visitation ; visited ; visiting ; visitors ; visits ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: