English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bổ khí

Probably related with:
Vietnamese English
bổ khí
i have when ; me when ; right as ; you after ; you when ; damn ; goddamn it ; hell ; holy fuck ; holy shit ; shit ; shoot ; quit when ;
bổ khí
damn ; goddamn it ; hell ; holy fuck ; holy shit ; i have when ; me when ; quit when ; right as ; shit ; shoot ; you after ; you when ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: