English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tái diễn

Best translation match:
Vietnamese English
tái diễn
* verb
- happen again, to re-occur

Probably related with:
Vietnamese English
tái diễn
again ; ever happen again ; happen again ; happen ; happening again ; occurring ; recurrence ; recurring ; repeat of ; repeat ; repeated ; reproduced today ;
tái diễn
again ; ever happen again ; happen again ; happen ; happening again ; occurring ; recurrence ; recurring ; repeat of ; repeat ; repeated ; reproduced today ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: