English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tà khí

Best translation match:
Vietnamese English
tà khí
* noun
- miasma

Probably related with:
Vietnamese English
tà khí
after ; him when ; himself upon ; if ; in ; me at the ; me from ; me that when ; me when ; me whenever ; us when ; when i ;
tà khí
after ; him when ; himself upon ; if ; in ; me at the ; me from ; me that when ; me when ; me whenever ; us when ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: