English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sư huynh

Best translation match:
Vietnamese English
sư huynh
* noun
- fellow

Probably related with:
Vietnamese English
sư huynh
bro ; brother sun ; brother xu ; brother ; brothers ; elder brothers ; my senior ; older disciple ; quick ; senior brother ; senior ; this ; uncle master ; wake up ; you ; your ears have ; ’ ;
sư huynh
bro ; brother sun ; brother xu ; brother ; brothers ; elder brothers ; my senior ; older disciple ; quick ; senior brother ; senior ; this ; uncle master ; wake up ; you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: