English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sớm muộn

Best translation match:
Vietnamese English
sớm muộn
- Sooner or later
=Sớm muộn cũng phải về hôm nay+To have to go home today sooner or later

Probably related with:
Vietnamese English
sớm muộn
pretty soon ; soon enough ; soon or ; soon ; sooner or later ;
sớm muộn
pretty soon ; soon enough ; soon or ; soon ; sooner or later ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: