English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: số lớn

Best translation match:
Vietnamese English
số lớn
- The greatest part; the majority

Probably related with:
Vietnamese English
số lớn
big skull ; amount ; big number ; grand scale ; great percentage ; large amount of ; large amount ; large number ; large ; lot ; the big ; the larger number ; vast ;
số lớn
amount ; big number ; big skull ; grand scale ; great percentage ; large amount of ; large amount ; large number ; large ; lot ; the larger number ; vast ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: