English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: séc

Best translation match:
Vietnamese English
séc
* noun
- cheque

Probably related with:
Vietnamese English
séc
a check ; a ; bad check ; check of ; check ; checkbook ; checks ; czech affair ; czech republic ; czech ; front ; in ; s check ; set ; the ; write ;
séc
a check ; check of ; check ; checkbook ; czech affair ; czech republic ; czech ; in ; love him ; s check ; set ; write ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: