English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sâu thẳm

Best translation match:
Vietnamese English
sâu thẳm
- Very profound, very deep

Probably related with:
Vietnamese English
sâu thẳm
deep down ; deep ; deepening ; profound ; the bottom ; mourning shall ; mourning ; sorrow ; six joint ; after the ; from the ; in the ; depths ;
sâu thẳm
after the ; deep down ; deep ; deepening ; depths ; from the ; in the ; mourning shall ; mourning ; profound ; really profound ; sad ; six joint ; sorrow ; the bottom ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: