English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sâu bọ

Best translation match:
Vietnamese English
sâu bọ
- Insect
#Syn
- cũng như côn trùng

Probably related with:
Vietnamese English
sâu bọ
crawled ; behind me ; are worms ; bug ; bugs ; grubs ; insect ; little insect feet ; serpents ; the bugs ; the worm ; vermin ; worm ; worms ;
sâu bọ
are worms ; behind me ; bug ; bugs ; crawled ; grubs ; insect ; little insect feet ; serpents ; the bugs ; the worm ; vermin ; worm ; worms ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: