English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ nhỏ

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ nhỏ
* verb
- To make a passing shot
=bỏ nhỏ để ăn điểm+to make a passing shot and score a point

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ nhỏ
did you miss ; i missed ; i really miss ; i remember ; i remembered ; little bull ; a memory ; cache ; head ; memories ; memory ; mind set ; of memory ; some memory ; the core ; the memory ; the mind ; this memory ; your memory ;
bỏ nhỏ
a memory ; cache ; did you miss ; head ; i missed ; i really miss ; i remember ; i remembered ; little bull ; memories ; memory ; mind set ; of memory ; some memory ; the core ; the memory ; the mind ; this memory ; you remember ; your memory ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: