English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sách vở

Best translation match:
Vietnamese English
sách vở
* noun
- books
* adj
- bookish, dogmatic
=người trí thức sách vở+dogmatic intellectual

Probably related with:
Vietnamese English
sách vở
any science book ; books ; literature ; my books ; our books ; reading books ; reading ; records ; textbooks ; that literature ; the book ; the books ; book ; them in ;
sách vở
any science book ; book ; books ; literature ; my books ; our books ; reading books ; reading ; records ; textbooks ; that literature ; the book ; the books ; them in ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: