English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rỗng tuếch

Best translation match:
Vietnamese English
rỗng tuếch
- Completely empty, completely hollow, completely void
=Túi rỗng tuếch+A completely empty bag
=Câu văn rỗng tuếch+A completely hollow sentence
=Đầu óc rỗng tuếch+A completely empty head
=Rỗng tuếch rỗng toác, như rỗng tuếch (ý mạnh hơn)

Probably related with:
Vietnamese English
rỗng tuếch
bimbo ; empty little ; empty ; has been hollowed ; nothing on ; standard hollow ; vain ;
rỗng tuếch
bimbo ; empty little ; empty ; has been hollowed ; standard hollow ; vain ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: