English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rình rập

Best translation match:
Vietnamese English
rình rập
- Lie in wait, be on the watch
=Trộm rình rập suốt đêm+Burglars were on the watch throughout the night

Probably related with:
Vietnamese English
rình rập
after ; and lieth in wait ; coming after ; dicks ; lurking ; stalk ; stalking ; surrounded ; watcheth ;
rình rập
after ; and lieth in wait ; coming after ; dicks ; lurking ; stalk ; stalking ; surrounded ; watcheth ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: