English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rèn luyện

Best translation match:
Vietnamese English
rèn luyện
* verb
- to form; to train

Probably related with:
Vietnamese English
rèn luyện
discipline ; drill ; exercise ; of training ; polishing ; practice ; practices ; some trainings ; strengthen ; to train ; train ; trained ; training ; was trained ;
rèn luyện
discipline ; drill ; exercise ; of training ; polishing ; practice ; practices ; proved ; some trainings ; strengthen ; to train ; train ; trained ; training ; was trained ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: