English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rát mặt

Best translation match:
Vietnamese English
rát mặt
- Feel a burning sensation on one's face
=Nắng rát mặt+To feel a burning sensation on one's face because of the sun
-Feel ashamed
=Nói rát mặt+To use excoriating words

Probably related with:
Vietnamese English
rát mặt
burning eyes ; it took ; takes ;
rát mặt
burning eyes ; it took ; takes ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: