English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: rác thải

Probably related with:
Vietnamese English
rác thải
a waste stream ; debris ; face of ; garbage patch ; garbage ; it must ; junk ; of garbage ; of our waste ; of trash ; of waste ; some garbage ; the bins ; trash ; waste stream ; waste that ; waste ;
rác thải
a waste stream ; debris ; garbage patch ; garbage ; it must ; junk ; of garbage ; of our waste ; of trash ; of waste ; some garbage ; the bins ; trash ; waste stream ; waste that ; waste ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: