English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ra hiệu

Best translation match:
Vietnamese English
ra hiệu
* verb
- to signal; to make signal
=ra hiệu im lặng+to give a signal for silence

Probably related with:
Vietnamese English
ra hiệu
a ; and signal ; call ; command ; flash ; give you the signal ; give you the ; reacted ; signal ; the signal ; them from the ; to sign ; were signaling ; word ;
ra hiệu
and signal ; call ; command ; flash ; give you the signal ; give you the ; reacted ; signal ; the signal ; them from the ; to sign ; were signaling ; word ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: