English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quẩn quanh

Best translation match:
Vietnamese English
quẩn quanh
- Muddled, with no clear plan

Probably related with:
Vietnamese English
quẩn quanh
around ; lurking around ; coiled about ; stretch around ; wrap around ; wrap it around ; wrapped around ; wrapped round ;
quẩn quanh
around ; coiled about ; lurking around ; stretch around ; wrap around ; wrap it around ; wrapped around ; wrapped round ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: