English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quân nhân

Best translation match:
Vietnamese English
quân nhân
* noun
- military uniform

Probably related with:
Vietnamese English
quân nhân
army ; militant ; military id ; military person ; military personnel ; military ; ops ; serving in the military ; soldier of ; soldier ; soldiers ; the army ;
quân nhân
army ; militant ; military id ; military person ; military personnel ; military ; ops ; serving in the military ; soldier of ; soldier ; soldiers ; the army ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: