English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quân bình

Best translation match:
Vietnamese English
quân bình
* adj
- in equlibrium; even; equal
=lực lượng quân bình+equal strength

Probably related with:
Vietnamese English
quân bình
soldiers ahead ; the officers ; the men of war ; the troops ; the men ; the people ; balance ; neutral ; the average ;
quân bình
balance ; neutral ; soldiers ahead ; the average ; the men of war ; the officers ; the people ; the troops ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: